Ansvarsförsäkring

Utöver de egendomsskador och avbrottsförsäkring som konstruktionen och driften av ett förnyelsebar energi projekt, är projektet också föremål för ansvar gentemot tredje part (t.ex. markägare, stat, besökare etc.). Ansvarsförsäkringen ger väsentligt ekonomiskt skydd i fall en tredje part, se exempel ovan, hävdar att den försäkrade är ansvarig för kroppsskada, egendomsskada eller en miljöskada, och att denna skada härrör från den försäkrades verksamhet och/eller produkter.

Sweden