Driftsförsäkring

Driften av ett förnyelsebart energiprojekt är föremål för flera typer av risker – din Riskpoint Driftsförsäkring kommer att utformas för att möta de många risker som de avancerade och komplexa installationerna exponeras av. Driftförsäkringen täcker skador på egendom och avbrottsförsäkring som ditt projekt drabbas av. Denna produkt är en All Risk försäkring och täcker särskilt risker som maskinhaveri, elektriska fel (t.ex. kortslutning) och yttre faror som hagel, storm, blixtnedslag och det eventuella påföljande avbrottet.

Förutom dessa standardförsäkringstyper har varje projekt sina egna speciella risker och våra försäkringsgivare kommer också att stödja dig i att utvärdera dessa risker med avseende på befintliga underhållskontrakt, nödvändiga oförutsedda avbrottsskador, lokala försäkringskrav och mycket mer.

Sweden