Ulykke på Storebæltsforbindelsen.

Hvis du eller dine pårørende har været involveret i ulykken på Storebæltsforbindelsen den 2. januar 2019, kan I være berettiget til erstatning.
RiskPoint A/S agerer på vegne DSB’s ansvarsforsikringsselskab og vil varetage udbetaling af erstatninger.

Når vi modtager oplysningerne fra dig, gennemgår vi oplysninger og kontakter dig igen. Vi behandler din sag hurtigst muligt, og vi bestræber os på at kontakte dig senest 10 dage efter, at vi har modtaget oplysningerne.

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du har brug for hjælp, f.eks. til at udfylde skemaerne, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os på  eller +45 33 38 13 30. Telefonerne er åbne alle hverdage imellem kl. 8.30 og kl. 17.00.
BEMÆRK, hvis din mail indeholder personfølsomme oplysninger bedes du benytte dig af vores sikker mail.

Herunder finder du relevant information

Hvis du var på arbejde

Hvis du var på arbejde, da ulykken skete, f.eks. fordi du var på vej til eller fra et møde, kan din skade ligeledes være omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Du skal i så fald kontakte din arbejdsgiver, der skal anmelde din skade til virksomhedens eller myndighedens arbejdsskadeforsikring.

Selvom skaden anmeldes af din arbejdsgiver, skal sende en anmeldelse til RiskPoint på linket nedenfor, fordi du kan være berettiget til supplerende erstatning fra os.

Behandlings udgifter

Vi erstatter rimelige og nødvendige udgifter til behandling, f.eks. til fysioterapeut, kiropraktor, psykolog eller medicin, hvis disse ikke betales af den offentlige sygesikring eller fra anden side. Hvis du påtænker at starte på en behandling, er det en god idé at kontakte os forinden, så vi kan oplyse, om behandlingen er erstatningsberettiget.

Vær opmærksom på, at offentlige ydelser og tilskud fra Sygeforsikringen Danmark bliver fratrukket i din erstatning. Hvis du selv har tegnet en forsikring, der dækker udgifterne, f.eks. en ulykkesforsikring, skal du først bede dette forsikringsselskab om at erstatte udgiften.

Indtægtstab

Hvis du har haft et indtægtstab på grund af ulykken, kan du være berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Indtægtstabet erstattes fra ulykkesdatoen og indtil du enten kan begynde at arbejde igen, eller indtil vi midlertidigt eller endelig kan skønne over dit fremtidige erhvervsevnetab.

I erstatningen fratrækkes sygeløn, som du modtager fra din arbejdsgiver, sygedagpenge og lignende beløb.

Normalt vil vi opgøre erstatningen på baggrund af lønsedler fra før og efter skaden. Hvis du er selvstændigt erhvervsdrivende, opgør vi erstatningen på baggrund af virksomhedens regnskabsmateriale mv.

Hvis det viser sig, at ulykkens følger har ført til en varig nedsættelse af din erhvervsevne, så vil der kunne være krav på erstatning for tab af erhvervsevne. Dette vil vi vurdere, når din erhvervsmæssige situation er afklaret.

Håndbagage

Hvis du har mistet eller fået beskadiget genstande i forbindelse med ulykken, har du ret til erstatning efter Jernbanelovens § 49, stk. 2. Kompensation efter bestemmelsen kan maksimalt udgøre 17.200 kr. (håndbagage).

Information om erstatning - efterladte

Efter jernbanelovens § 49 skal DSB yde erstatning for efterladtes tab af en forsøger, hvis dødsfaldet er en følge af en hændelse, der er sket under transporten, under ophold i toget eller under ind- eller udstigning af toget.

Reglerne om erstatning følger af erstatningsansvarsloven. Nedenfor fremgår en kort beskrivelse af det mest almindelige erstatningskrav.

Du kan også have andre krav f.eks. krav på forudbetaling efter EU-forordning nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser.

Børn

Efterladte børn er som udgangspunkt berettiget til forsørgertabserstatning. Det gælder som udgangspunkt kun børn under 18 år, som afdøde havde en retlig forsørgelsespligt overfor, dvs. biologiske børn og adoptivbørn. Stedbørn kan dog også være berettiget til erstatningen, men efter andre regler. Se nedenfor under ”andre personer”.

Erstatningen udbetales som et engangsbeløb og beregnes på baggrund i satserne for børnebidrag, hvor det normale bidrag i 2019 udgør 1.387 kr. pr. måned. Erstatningen udgør derfor som udgangspunkt summen af børnebidrag frem til barnets fyldte 18. år. Erstatningen forhøjes dog, hvis afdøde havde en høj indtægt, ligesom erstatningen fordobles, hvis afdøde var barnets eneforsørger.

Begravelsesudgifter

Der ydes endvidere erstatning for sædvanlige begravelsesudgifter.
Erstatningen udgør den faktiske udgift, dog som udgangspunkt maksimalt 40.000 kr., medmindre særlige omstændigheder taler for en forhøjelse, f.eks. fordi begravelsen skal foregå i udlandet.

Begravelsesudgifter erstattes dog ikke, hvis engangsbeløbet på 169.000 kr. er udbetalt til en ægtefælle eller samlever.

Andre tabsposter

Der kan være andre tabsposter, hvor du kan være berettiget til erstatning. Vi opfordrer dig til at kontakte os, hvis du er i tvivl, om du kan få dækket dit tab.

Information om erstatning – passagerer

Efter jernbanelovens § 49 skal DSB erstatte skader på passagerer, tab af forsørger ved dødsfald, og skader på og tab af genstande, hvis skaden er forårsaget af en hændelse under transporten, under ophold i toget eller under ind- eller udstigning af toget.

Reglerne om erstatning følger af erstatningsansvarsloven. Nedenfor fremgår en kort beskrivelse af det mest almindelige erstatningskrav. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om hvordan vi kan hjælpe.

Du kan også have andre krav f.eks. krav på forudbetaling efter EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser.

Svie og smerte

Hvis du har været sygemeldt på grund af følger efter ulykken, kan du være berettiget til godtgørelse for svie og smerte. Hvis du ikke er på arbejdsmarkedet, vil vi foretage en konkret vurdering af, hvornår du ville kunne være blevet raskmeldt med henblik på at varetage dit arbejde igen. I 2019 er satsen 205 kr. pr. sygedag, dog maksimalt 78.500 kr. i alt.

Varigt mén

Hvis ulykken medfører varige gener af fysisk eller psykisk karakter, har du ret til godtgørelse herfor.
Godtgørelsen opgøres som en ménprocent, som vi normalt fastsætter i samråd med vores lægekonsulent på baggrund af det lægelige materiale i din sag, f.eks. journalen fra din egen læge, en speciallægeerklæring mv. Méngraden fastsættes med udgangspunkt i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel www.aes.dk.

Godtgørelse for varigt mén kan først opgøres, når din helbredstilstand ikke kan forbedres. Derfor vil der normalt gå mindst et år, før den endelige vurdering kan foretages. Hvis det forinden er sikkert, at du vil få et varigt mén på mindst 5 %, kan du få udbetalt et á conto beløb.

Der betales kun godtgørelse, hvis det varige mén er mindst 5 %, og i 2019 er satsen 8.985 kr. pr. ménprocent. Hvis du på ulykkestidspunktet var fyldt 40 år, nedsættes godtgørelsen.

Hvis du har en ulykkesforsikring, f.eks. fordi du selv har tegnet en ulykkesforsikring, eller hvis du er omfattet af en kollektiv ulykkesforsikring igennem dit arbejde, via et kreditkort mv. bør du også anmelde ulykken dertil. Det skyldes, at du via din ulykkesforsikring kan være berettiget til supplerende godtgørelse i tilfælde af, at du får varige mén af ulykken.

Andre tabsposter

Du kan have andre tab i forbindelse med ulykken. Vi opfordrer dig til at kontakte os, hvis du er i tvivl, om du kan få dækket dit tab.

Samlevere og ægtefæller

Ægtefæller og samlevere, der kan sidestilles med ægtefæller, er berettiget til forsørgertabserstatning.

Ved erstatning til samlevere vil der f.eks. blive lagt vægt på, om der var fælles bopæl mv.

Erstatningen udbetales som et engangsbeløb, der udgør 30 % af afdødes årsløn x 10, dog minimum 1.009.000 kr., medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende. Erstatningen nedsættes, hvis afdøde var fyldt 30 år.

I tillæg til forsørgertabserstatningen kan ægtefæller og samlevere få udbetalt et engangsbeløb, der i 2019 udgør 169.000 kr. til dækning af f.eks. begravelsesudgifter mv.

Andre personer

Andre personer end ægtefæller, samlevere og børn kan være berettiget til forsørgertabserstatning, hvis de har modtaget en faktisk forsørgelse fra afdøde. Som eksempler herpå kan nævnes stedbørn, forældre eller tidligere ægtefæller, der har modtaget underholdsbidrag.

Erstatningen fastsætte ud fra et skøn, hvor den tidligere forsørgelses omfang inddrages, ligesom det inddrages hvor længe det måtte forventes, at denne ville være blevet ydet.

Forskudsbetaling

Uanset ovennævnte beløb skal der efter EU-forordning nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser udbetales et beløb på minimum 21.000 euro som forskudsbetaling. Beløbet udbetales senest 15 dage efter, at vi er blevet orienteret om den erstatningsberettigede personkreds, og har modtaget de nødvendige oplysninger for at foretage udbetalingen.

Den udbetalte forskudsbetaling kan modregnes i øvrige erstatningsposter, som eventuelle efterladte måtte være berettiget til. Hvis der således er udbetalt et overgangsbeløb på kr. 169.000 er forskudsbetalingen indeholdt heri.

NAVIGATE TO